Cần Đề Phòng Và Đấu Tranh Với Tiêu Cực Trong Đại Hội Đảng

Cần Đề Phòng Và Đấu Tranh Với Tiêu Cực Trong Đại Hội Đảng

Đại hội XIII của Đảng càng gần đến ngày tổ chức thì công tác chuẩn bị lại càng nên ráo riết hơn. Trong những Đại hội lớn như vậy thì những bất cập tiêu cực Đại hội Đảng là điều không thể tránh khỏi. Nhiệm vụ cấp thiết của các ban ngành và đơn vị tổ chức là đẩy mạnh các chiến dịch nhằm đề phòng và đấu tranh chống tiêu cực. Góp phần giữ sự trong sạch và minh bạch trong việc tổ chức Đại hội. Để những văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII khi công bố sẽ nhận được sự ủng hộ đông đảo từ phía người dân.

Những nội dung cơ bản của Đại hội XIII

Thông tin phát đi từ Văn phòng Trung ương Đảng, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa. Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020. Tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp Hội nghị lần thứ 14 để thảo luận.

Trung ương biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 14

Sau đó thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng. Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020. Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (trình Đại hội XIII).

Cho ý kiến thẳng thắn với nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Về việc tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIII. Các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu. Qua thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể với các dự thảo văn kiện trên tinh thần cầu thị. Đặc biệt trân trọng các ý kiến đóng góp của toàn Đảng, các đại biểu Quốc hội. Từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những vấn đề được thẳng thắn đưa ra giải quyết

Trung ương đã tập trung thảo luận, phân tích. Đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị đối với các đề xuất bổ sung. Thông qua chỉnh sửa và toàn văn dự thảo các văn kiện. Nhất là những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau. Từ đó, xem xét, thông qua nội dung các dự thảo văn kiện để hoàn chỉnh lần cuối trình Đại hội XIII của Đảng.

Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị. Ban Bí thư khóa XIII là công việc kế thừa, tiếp nối của công tác quy hoạch cán bộ. Điều này rất hệ trọng và liên quan đến thành công của Đại hội XIII của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công tâm. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng.

Những việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị 13

Phần việc quan trọng khác, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đã xác định việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng. Đây là công việc có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội.

Trên tinh thần đó, các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận. Sau đó cho ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc. Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội lần này, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng. Ghi nhớ các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chủ động đề phòng và kiên quyết đấu tranh với những việc làm tiêu cực, sai trái có thể xảy ra.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị. Đã căn cứ kết quả thảo luận của Trung ương. Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu. Sau đó hoàn thiện các dự thảo để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng cho ý kiến về thời gian, nội dung, Chương trình Đại hội XIII.

Tổng kết hội nghị

Với những văn kiện được thông qua tại Hội nghị Đảng bộ lần thứ 14, mong rằng Đại hội XIII sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp. Toàn quân, toàn dân sẽ chung tay hiệp lực, có đường lối rõ ràng trong việc phát triển nền kinh tế. Tăng cường các hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia và an toàn xã hội. Những tiêu cực Đại hội Đảng hạn chế sẽ không làm ảnh hưởng quá lớn với mục đích của kì Đại hội.

Đọc thêm:

Nguồn: Dantri.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *